G.Berdimuhamedowyň "Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri" atly düýpli ylmy işiniň XV jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy

84
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly düýpli ylmy işiniň XV  jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy.
 2023 ýylyň oktýabr aýynyň 18-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň, Türkmenabat şäher häkimliginiň we Türkmenabat şäher medeniýet bölüminiň bilelikde  gurnamagynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň telekeçi agzalarynyň we işgäleriniň, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlarynyň we talyplarynyň gatnaşmagynda, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly düýpli ylmy işiniň XV  jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.
Dabarada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň başlygy Zerhal Jumakuliýewna, orunbasary Merdan Döwletdurdyýewiç hem-de S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy Roza Klyçbaýewna çykyş etdiler.Dabara gatnaşyjylar mundan beýläkde ýurdumyzyň bedew batly ösüşine öz goşantlaryny goşjakdyklaryny ynandyrdylar. Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza halal zähmet çekmek üçin döredip beren mümkinçiliklerine öz hoşallygyny we alkyş sözlerini aýtdylar. Hormatly Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, tutumly işleriniň mundan beýläk-de rowaç bolmagyny arzuw etdiler!

Paýlaş

Salgymyz:

Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Zelili köçesi, 1a.
Лебапский велаят, город Туркменабат, улица Зелили, 1a.
Lebap velayat, city of Turkmenabat, Zelili street, 1a.

Telefon belgiler:
+993 422 9-87-71