Oba hojalygynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy

2248

Bilim ulgamyndaky döwrebap özgertmeleriň many-mazmuny we häzirki zaman talaplary, ýurdumyzda alnyp barylýan ynsanperwer syýasat, öňdengörüjilikli, parasatly ädimler, belent maksatlar bilen berk baglanyşyklydyr. Ýurdumyzda sanly innowasiýalaryň ornaşdyrylmagy we onuň esasynda hojalyk gatnaşyklarynyň has kämil görnüşine geçirilmegi, sanly maglumat tehnologiýalaryny giňden peýdalanmagyň hasabyna milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň esasy ugurlary, olary durmuşa geçirmegiň ýollary we gurallary “Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy” esasynda kesgitlenendir. Milli ykdysadyýetimiziň oba hojalyk pudagy üçin orta hünärli işgärleri taýýarlamak we olarda döredijilik mümkinçiliklerini berkitmek, giň gözýetimli, ylmyň öňdebaryjy gazananlaryna erk edip bilýän türkmen ýaşlaryny ýetişdirmekde mekdebimiziň çäginde “Oba hojalygynyň ykdysadyýeti” bölümi hereket edýär. Bölümde tejribeli mugallymlar ykdysadyýet we buhgalteriýa, oba hojalygynda sanly maglumat ulgamlary bilen baglanyşykly düşünjeleri talyplara öwretmekde bilimde köp ýyllaryň dowamynda gazanylan mugallymçylyk usullaryndan peýdalanýarlar. Oba hojalygynyň Ykdysadyýeti we dolandyrylyşy bölüminde 3 ugur boýunça hünärmenler taýýarlanylýar:
  • Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (oba hojalygynda);
  • Buhgalterçilik hasaba alnyşy;
  • Maglumat ulgamlary (oba hojalygynda).

Paýlaş

Maldarçylyk

Bilim ulgamyndaky döwrebap özgertmeleriň many-mazmuny we häzirki zaman talaplary, ýurdumyzda [...]

Salgymyz:

Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Zelili köçesi, 1a.
Лебапский велаят, город Туркменабат, улица Зелили, 1a.
Lebap velayat, city of Turkmenabat, Zelili street, 1a.

Telefon belgiler:
+993 422 9-87-71