MALDARÇYLYK BÖLÜMI

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň çäginde oba hojalyk toplumyny ösdürmekde önümçiligiň depginini çaltlandyrmak we olaryň gurluşyny giňeltmek, ýer we suw serişdelerinden peýdalanmagyň netijeliliginiň derejesini ýokarlandyrmak, agrar gatnaşyklary we tehnologiýalary kämilleşdirmek, ýurdumyzda maldarçylyk, guşçulyk şeýle hem tohumçylyk işleri ýaly pudaklary işjeň ösdürmek boýunça bilim berýän “Maldarçylyk” bölümi hereket edýär. Oba hojalyk toplumynyň maldarçylyk pudagyny ösdürmek we olaryň baş sanyny artdyrmak ýaly dersleri has döwrebap usulda öwretmek bu bölümiň mugallymlarynyň öňünde durýan esasy wezipedir. “Maldarçylyk” bölüminiň düzüminde 2 sany hünär hereket edýär. Olar:
  • Weterinariýa;
  • Atçylyk;