Türkmenistanyň Mary welaýatyna Russiýadan 6 müň tonna bugdaý tohumy getiriler

137
Türkmenistanyň Mary welaýatyna Russiýadan “Alekseiç” we “Bezostaýa” görnüşli bugdaý tohumlarynyň jemi 6 müň tonnasy getiriler. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty duşenbe güni habar berdi.
Häzirki wagtda Mary welaýatyna Russiýadan ýokary hasyllylygy, sowuga we guraklyga çydamlylygy, kesellere we ýykylma durnuklylygy bilen tapawutlanýan bu bugdaý tohumlarynyň 1000 tonnadan gowragy gelip gowuşdy.
Tohumlaryň bu görnüşleri Mary welaýatynyň hemme etraplarynda jemi 35 müň 500 gektar meýdana ekiler.
Bugdaý tohumlarynyň şeýle giň möçberde täzelenmegi oňat gögerişiň alynmagyny we hasyllylygyň ýokarlanmagyny kepillendirýär diýip, habarda aýdylýar.
Şu ekiş möwsüminde Mary welaýatynyň 170 müň gektar meýdanynda bugdaý hasyly ösdüriler. Bu möwsüm üçin 39 müň tonnadan gowrak tohumlyk däne taýýar edildi.

Paýlaş

Salgymyz:

Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Zelili köçesi, 1a.
Лебапский велаят, город Туркменабат, улица Зелили, 1a.
Lebap velayat, city of Turkmenabat, Zelili street, 1a.

Telefon belgiler:
+993 422 9-87-71