Kitaphana

1457

Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň kitaphanasynda talyplar we mugallymlar çap edilen we elektron görnüşinde ähli dersler boýunça neşir edilýän okuw we goşmaça edebiýatlardan peýdalanýarlar. Kitaphananyň okalga zalynda edebiýatlary ulanmak we maglumatlary çalt tapmak üçin ýöriteleşdirilen kompýuterli orunlar gurnalan.
Kitaphananyň esasy wezipesi - talyplaryň okuw-ylmy çeşmelerini öwrenmek boýunça başarnyklaryny kemala getirmekden, esasan, maglumaty almagy, ony gaýtadan işlemegi, zerur beýanlary öwrenmegi we şol maglumatlary bilim almakda başarjaňlyk bilen ulanmagy oňarmagy öwretmekden ybaratdyr. Kitaphananyň okuwdaky we terbiýeçilik işindäki orny - kitaphananyň köpçülikleýin çärelere, baýramçylyklar üçin ssenariniň, gysga sahnalaryň, goşgularyň, aýdymlaryň, şygarlaryň saýlanyp alynmagyna gatnaşmagy arkaly häsiýetlendirilýär.

Paýlaş

Biz barada

Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň kitaphanasynda talyplar we mugallymlar ç [...]

Sport

Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň kitaphanasynda talyplar we mugallymlar ç [...]

Sanly bilim

Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň kitaphanasynda talyplar we mugallymlar ç [...]

Kitaphana

Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň kitaphanasynda talyplar we mugallymlar ç [...]

Ders bäsleşikleri

Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň kitaphanasynda talyplar we mugallymlar ç [...]

Salgymyz:

Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Zelili köçesi, 1a.
Лебапский велаят, город Туркменабат, улица Зелили, 1a.
Lebap velayat, city of Turkmenabat, Zelili street, 1a.

Telefon belgiler:
+993 422 9-87-71